Programovanie - Informácie o cvičeniach

Katedra elektroniky a multimediálnych komunikácií

Letný semester 2017

Cvičiaci:

Kancelária BN32 L610

Oznamy

Obsah

Hodnotenie A

4 zadania po max 5 bodov zápočet

skúška programovanie max 80 bodov

min. 2 nepovinné zadania sa pripočítajú k skúške

int zapocetA(int zadania[4]){
  int vysledok = 0;
  for (int i=0; i < 4; i++){
    vysledok += zadanie[i];
  }
  return vysledok;
}

Ak študent získa aspoň 80% hodnotenie zo všetkých riadnych zadaní a 80% hodnotenie z doplnkových zadaní, môže skúšku získať ich dodatočnou obhajobou v na to určenom termíne.

Hodnotenie B

 1. zadanie max 10 bodov

Ľubovoľné ďalšie zadanie z povinných zadaní max 10 bodov.

skúška test max 60 bodov

int zapocetB(int zadania[4]){
  int vysledok = zadanie[0];
  int m = 0;
  for (int i = 1 ; i < 4; i++){
    if (zadanie[i] > m)
      m = zadanie[i];
  }
  return 2 * (vysledok + m);
}

Podmienky na zápočet

Môžete si zvoliť hodnotenie A alebo B

Max. 3 ospravedlnené neúčasti

Urobené prvé zadanie

Minimálne 11 bodov z 20

Študijné materiály

Cvičenie 1

Vypracujte tutoriál č. 1

Budete potrebovať:

Riešenie:

Cvičenie 2

Opakovanie: - Algoritmus lineárneho vyhľadávania

Nová látka:

Vypracujte tutoriál č. 2:

Cvičenie 3

Opakovanie:

Vypracujte tutoriál č. 3

Prihláste sa na https://www.codewars.com/

Skontrolujte, či je zadaný reťazec platná IPV4 adresa:

Budete potrebovať:

Cvičenie 6

Vypracujte tutoriál č. 6:

Opakovanie

Nová látka

Automatické testy

Postup:

 1. Stiahnite si kostru zadania č. 2 a pripravte si ju do priečinka ps2 vo Vašom GIT repozitári
 2. Skopírujte hlavičkové súbory bmp.h a playfair.h do prislúchajúcich c súborov

  cp bmp.h bmp.c
  cp playfair.h playfair.c
  
 3. Upravte c súbory tak, aby obsahovali prázdne telá funkcie a pridajte direktívy pre vloženie hlavičiek. Napr:

  #include "playfair.h"
  
  char* playfair_decrypt(const char* key, const char* text){
    return NULL;
  }
  
 4. Vytvorte kostru súboru main.c. Napr.

  #include "bmp.h"
  #include "playfair.h"
  
  int main(){
    // Tu mozte písat program
    return 0;
  }
  
 5. Vytvorte Makefile pre zostavenie projektu. Napr.

  CFLAGS=-std=c11 -Werror -Wall -lm
  
  all: ps2
  
  ps2: main.o playfair.o bmp.o
    gcc $(CFLAGS) main.o playfair.o bmp.o -o ps2
  
  %.o: %.c
    gcc $(CFLAGS) -c $< -o $@
  
 6. Do hlavičkového spboru bmp.h pridajte predpis funkcie pre Cézarovu šifru :::c char caesar_encrypt(const char text, int step);

 7. Do bmp.c pridajte implementáciu Cézarovej šifry

  char* caesar_encrypt(const char* text, int step){
    int sz = strlen(text);
    char* res = malloc(sz + 1);
    memcpy(res,text,sz +1);
    // Každý znam v res posunte o step, ale dávajte pozor aby ste nevybehli mimo abecedy
    // Vyuzite operator %
    return res;
  }
  
 8. Vytvorte c súbor s testom:

  #include "bmp.h"
  #include <stdio.h>
  #include <assert.h>
  
  // Tu pisete funkcie s testami
  
  int main(){
    printf("Tests started...\n");
    // Tu volate Vase testy
    printf("All tests passed\n");
    return 0;
  }
  
 9. Pridajte cieľ do Makefile pre zostavenie a spustenie testu

  tests: tests_bmp.o bmp.o
    gcc $(CFLAGS) tests_bmp.o bmp.o -o tests
    ./tests
  
 10. Implementujte testy. Využite funkciu assert, ktorá predčasne ukončí program v prípade, že nie je splnená podmienka

Cvičenie 7

Opakovanie:

Štruktúry, operátor ->

Nová látka:

Spojkový zoznam

 1. Vytvorte kostru projektu v novom adresári cv7
 2. Skopírujte predpisy funkcií z forecast.h do forecast.c
 3. Vytvorte prázdne implementácie v súbore forecast.c

  #include "forecast.h"
  #include <stdlib.h>
  
  struct data* insert_data(struct data* first, long int dt, float temp, float pressure, int humidity, float speed, float deg){
    return NULL;
  }
  void print_forecast_data(struct data* first){
  }
  struct data* delete_all(struct data* first){
    return NULL;
  }
  
 4. Implementujte funkciu insert_data() pre vytvorenie nového prvku na konci spojkového zoznamu . Ak je prvý prvok nulový, funkcia vráti nový prvok. Inak funkcia vždy vracia prvý prvok. Ak existuje, posledný prvok spojkového zoznamu musí ukazovať na nový prvok. Nezabudnite správne inicializovať všetky prvky novej štruktúry.

  Nový prvok si vytvoríte pomocou volannia funkcie malloc():

  struct data* new = malloc(sizeof(struct data));
  // vsetky prvky iniciazujte pomocou operatora ->
  new->next = NULL;
  

  Príklad volania novej funkcie:

  struct data* first = NULL;
  
  while(fscanf(fp, "%ld %f %f %d %f %f", 
        &dt, &temp, &pressure, &humidity, &speed, &deg) != EOF){
    // Pri prvom volani je first NULL !!!
    first = insert_data(first,dt,temp,pressure,humidity,speed,deg);
  }
  

  Kód pre prechádzanie všetkých prvkov zoznamu:

  struct data* this = first;
  assert(first != NULL);
  while (this->next != NULL){
    // Mozem urobit nejaku operaciu so strukturou na ktoru ukazuje this
    this = this->next;
  }
  

  Kód funkcie insert_data:

  struct data* insert_data(struct data* first, long int dt, float temp, float pressure, int humidity, float speed, float deg){
  // Alokacia noveho porvkuy spojkoveho zoznamu
    struct data* new_node = malloc(sizeof(struct data));
    // Inizializacia 
    new_node->deg = deg;
    new_node->dt = dt;
    new_node->temp = temp;
    new_node->pressure = pressure;
    new_node->humidity = humidity;
    new_node->speed = speed;
    // Posledny prvok spojkoveho zoznamu je nulovy
    new_node->next = NULL;
  
    // Ak ma zoznam nula prvkov, novy prvok je prvy
    if (first == NULL)
      return new_node;
    // Pomocny smernik pre prechadzanie zoznamu, najprv je prvy
    struct data* current_node = first;
    // Pokiak altualny prvok nie je posledny (nema dalsi prvok)
    while (current_node->next != NULL){
      // Prechadzaj - novy aktualny prvok
      current_node = current_node->next;
    }
    // Na konci je aktualny prvok posledny
    // Novy prvok pripojime za posledny
    current_node->next = new_node;
  
    // Vzdy vraciame prvy prvok
    return first;
  }
  
 5. Zavolajte funkciu insert_data() vo funkcii load_data() v súbore main.c

 6. Vyskúšajte správnosť programu pomocou Valgrindu
 7. Implementujte funkciu print_forecast_data() pre výpis štruktúr v zozname.

  Čas vypíšte ako reťazec vo formáte DD.MM.YYYY HH:MM. Pre výpis času v danom formáte si preštudujte formátovacie znaky pre funkciu strftime.

  Príklad využitia funkcie strftime pre výpis aktuálneho času (zdroj):

  /* strftime example */
  #include <stdio.h>   /* puts */
  #include <time.h>    /* time_t, struct tm, time, localtime, strftime */
  
  int main ()
  {
   time_t rawtime; // Aktualny cas ako cele cislo
   struct tm * timeinfo; // Aktualny cas, rozdeleny na zlozky
   char buffer [80];
  
   time (&rawtime); // Ziskanie aktualneho casu
   timeinfo = localtime (&rawtime); // Konverzia celeho cisla na strukturu
  
   strftime (buffer,80,"Now it's %I:%M%p.",timeinfo); // Konverzia struktury na retazec
   puts (buffer); // Vypis retazca
  
   return 0;
  }
  
 8. Implementujte funkciu delete_all() pre vymazanie celého spojkového zoznamu.

 9. Modifikujte súbor main.c tak aby volal funkciu print_forecast_data() a delete_all()
 10. Vyskúšajte správnosť programu pomocou Valgrindu

Cvičenie 8

Nová látka:

Práca s knižnicou NCURSES

Dôležité funkcie

Dôležité globálne premenné

Iné dôležité funkcie

Cvičenie 10

Nová látka:

Regulárne výrazy a editor VIM

Dodatočný materiál

Regulárne sú nevyhnutnou pomockou pri práci s veľkým množstvom textu. Pomocou nich vieme vyhľadávať a nahrádzať niektoré vzory. Zápis regulárnych výrazov je závislý na konkrétnej implementácii, ale existujú niektoré všeobecné pravidlá.

Regulárne výrazy môžeme využiť v programoch:

 1. Editor vi pracuje v rôznych módoch. V normálnom móde pohybujete kurzorom a manipulujete s blokmi textu. Príkazy v normálom móde zadávame stlačením kláves. Príkazom i alebo A aktivujete vkladací mód v ktorom píšete text. Vkladací mód opustíme klávesou ESC. Otvorte si editor vi a vložte do neho testovací text:

  vim test.txt
  

  Otvorí sa prázdny súbor a editor vim je v príkazovom móde. Skúste napísať "Ahoj svet". Editovanie ukončite klávesou ESC. Súbor uložíme a skončíme editovanie príkazom ZZ. Overíme si výsledok editovanie pomocou programu cat.

    cat test.txt
  
 2. Do súboru test.txt vložte nasledovný testovací text. Môžete použiť schránku.

  toto je mac adresa: 01:23:45:67:89:0a
  Nesprávne MAC adresy:
  xx:xx:xx:xx:xx:xx
  01:23:45-67-89-0a
  01:23:45:67:89:0a:
  :01:23:45:67:89:0a
  01:
  Správna mac adresa:
  a1:3d:56:99:01:ee
  
 3. Príkazom / vyhľadávate. Vyhľadajte všetky výskyty slova adresa. Príkazom n kurzor skočí na ďalší vyskyt, N skočí na predošlý výskyt hľadaného reťazca. Príkazom :set hlsearch zapnite zvýraznenie nájdených reťazcov. Príkazom :nohl zrušíte aktuálne zvýraznenie vyhľadávania.

 4. Na miesto vyhľadávaného reťazca môžete zadať aj regulárny výraz. Regulárny výraz je špeciálny reťazec, ktorým viete "zachytiť" a opísať viac reťazcov naraz. Napíšte regulárny výraz, ktorý zachytí slová "adresa" a "adresy". V reguárnom výraze použijete operátor [] pre zachytenie skupiny znakov:

  /adres[ay]
  

  Znaky [ a ] majú špeciálny význam. Ak ich chceme vyhľadať, musíme pred nich napísať spätné lomítko .

 5. V hranatých zátvorkách vieme uvádzať aj rozsahy znakov pomocou -. Vyhľadajte všetky dvojice desiatkových čísel. Pri vyhľadávaní môžeme využiť aj históriu hľadaní pomocou šípok hore a dole.

  /[0-9][0-9]
  
 6. V regulárnych výrazoch vieme vytvoriť opakujúce sa skupiny. Skupinu ohraničíme znakmi \( a \) . Počet opakovaní zapíšeme skupiny zapíšeme pomocou \{m,n}. (m je minimálny počet opakovaní, n je maximlány). Napíšte regulárny výraz pre zachytenie mac adresy tvorenej desiatkovými číslami alebo malými písmenami a oddelenej dvojbodkami:

  \([0-9a-z][0-9a-z]:\)\{6}
  

  Upravte výraz tak aby zachytával aj adresy oddelené pomlčkou. Všimnite si, že uvedený zápis nie je celkom správny, lebo si vyžaduje, aby na konci bola dvojbodka.

 7. Napísaný regulárny výraz môžeme využiť pre operáciu typu "hľadaj na nahraď". Nahradte všetky MAC adresy v súbore reťazcom "MAC". Využite príkaz :%s/hladaj/nahrad/gc. Reťazec hladaj je regulárny výraz ktorý vyjadruje hľadané reťazce. nahrad je reťazec ktorým nahradzujeme. Znak % hovorí, že hľadáme v celom súbore. g hovorí, že nahradzujeme všetky výskyty na riadku, nie len prvý. Znak c hovorí, že si vyžadujemem osobitné potvrdenie každého nahradenia.

  :%s/\([0-9a-z][0-9a-z]:\)\{6}/MAC/gc
  

  Posledný regulárny výraz z vyhľadávania nemusíte vypisovať odznova, môžete využiť fintu <Ctrl-R>/ ktorá vloží posledne hľadaný výraz. Ak sa Vám vykonané nahradenia nepáčia, zmeny môžte vratíť príkazom u (ako undo). Opakom undo je <Ctrl-R> (redo). V príkazovom móde tiež môžete využívať históriu pomocou kláves hore a dole.

 8. Regulárne výrazy môžeme napísať aj v jazyku C. Stianite si program heslo.c, preložte a spusttite ho. Skúste využiť editor vim. Príkazy príkazového riadka môžete zadávať priamo z VIMu pomocou :!

  wget http://it4kt.cnl.sk/c/pvjc/2016/src/week.09/heslo.c
  vim heslo.c
  :!gcc -std=c99 heslo.c -o heslo
  :!./heslo
  

  Zistite, aké heslo program očakáva. Na pohyb kurzora v normálnom móde využite klávesy w b (ďalšie alebo predošlé slovo) alebo h j k l (pohyb kurzorom z klávesnice). Ak máte pripravený Makefile, mlžete použiť príkaz :make

  Pomôcka špeciálne znaky REGEX:

  . Ľubovoľný znak
  ^ Začiatok reťazca
  $ Koniec reťazca
  [A-Z] skupina znakov s rozsahom
  () skupina pre opakovanie
  ? 0-1 opakovaní
  * 0-nekonečno opakovaní predošlého znaku alebo skupiny.
  + 1-nekonečno opakovaní
  | operátor alebo v skupine znakov
  

  Význam a zápis špeciálnych znakov je závislý od implementácie. (napr. vo VIM musíte pred niektoré špeciálne znaky písať )

 9. Upratovačka zdrojového kódu.

  Zoberte nejaký Váš program a skúste ho upratať pomocou VIM. Upratovanie označenej časti vykonáme klávesou =. Príkazom gg skočíme na začiatok súboru, v aktivuje označovací mód. príkazom G skočíme na koniec súboru a tým je celý súbor označený.

Zadanie 3 Snake Master

Úloha:

Vytvorte implementáciu klasickej hry "Snakes", ktorú poznáte zo starých mobilných telefónov. Pre implementáciu použite knižnicu ncurses.

Počiatočný stav sveta:

Svet je viditeľná oblasť obrazovky. Po svete je náhodne rozhádzaných 20 odmien, vykreslených ako *. Svet nemá okraje ani žiadne prekážky. Telo hada je tvorené značkou x. Na začiatku je telo hada dlhé 5 x a je umiestnený v strede obrazovky.

Pohyb hada:

Had sa najprv pohybuje do prava. Pohyb hada sa riadi pomocou šípiek podľa nesledovných pravidiel:

 1. Určí sa nová pozícia hlavy podľa posledne stlačenej smerovej klávesy.
 2. Ak je nová pozícia hlavy na mieste hada, hra sa končí a vypíše sa hlásenie "Game over, you looser!".
 3. Ak je nová pozícia hlavy mimo rozmerov sveta, had pokračuje v pohybe na opačnej strane.
 4. Ak sa na novej pozícii hlavy nenachádza odmena, vymaže sa posledný článok hada.
 5. Ak sa na novej pozícii hlavy nachádza odmena a iné odmeny sa nenachádzajú, hra sa končí a vypíše sa hlásenie "You won, snake master!"
 6. Pridá sa nový článok hada na novú pozíciu hlavy.

Štruktúra zadania a odovzdávanie:

Zadanie sa odovzdáva e-mailom a obhajuje osobne v 13. týždni. Všetky súbory zadania budete ukladať do adresára zadanie3.

Obsah súboru snake.h:

struct snake {
  // Dvojrozmerne pole pre ulozenie pozicii odmien. Zjedenym odmenam priradte -1,-1.
  int world[2][20];
  // Dvojrozmerne pole pre ulozenie tela hada. Posledny prvok je vzdy hlava hada.
  int snake[2][25];
  // Velkost hada.
  int snakesz;
};


// Inicializuje poziciu odmien, poziciu a velkost hada
// @arg snake Alokovany Stav hada a odmien
void init_world(struct snake* snake);

// Funkcia pre logiku hada, podla zadanych pravidiel modifikuje strukturu snake.
// @arg snake Stav hada a odmien
// @arg snakedir Argument snakedir znaci novy smer hada
// V ramci funkcie nemozete volat funkcie kniznice ncurses pre zobrazenie.
//
// @return
// Vrati 0 ak je nova poloha v poriadku
// Vrati -1 ak had narazil
// Vrati +1 ak uz nie su odmeny
int move_snake(struct snake* snake,int snakedir);

// Vykresli aktualny stav sveta na obrazovku
// Vyuziva volania ncurses pre vykreslenie odmien a pozicii hada
// @arg snake Stav hada a odmien
void draw_world(struct snake* snake);

// Inicializuje ncurses
// Inicializuje svet pomocou funkcie init_world(), potom v cykle:
// Zisti a nastavi smer hada podla stlacenej klavesy 
// Vykona cakanie podla nastavenej rychlosti.
// Ak je treba, ukonci hru pomocou end();
// Pohne hada pomocou funkcie move_snake()
// Vykresli svet pomocou funkcie draw_world()
void game();

// Vypise spravu o konci hry
// Skonci ncurses.
// Argumentom je navratova hodnota funkcie move_snake.
void end(int reason);

Obsah Makefile:

CFLAGS= -std=c99 -Wall
LDFLAGS= -lcurses -lm

all: snake

snake.o: snake.c
  gcc -c snake.c -o snake.o $(CFLAGS)

main.o: main.c
  gcc -c main.c -o main.o $(CFLAGS)

snake: main.o snake.o
  gcc main.o snake.o -o snake $(CFLAGS) $(LDFLAGS)

Podmienky na odovzdanie:

Hodnotenie:

Spolu 5 bodov:

Zadanie 4: Arduino

Úloha:

Vytvorte demonštračný program pre Arduino spolu s hardvérovou časťou.

Hardvérová časť:

Softvérová časť:

Dokumentácia:

Súčasťou zadania bude stručný manuál vo formáte PDF v ktorom opíšete:

Odovzdanie a povinná štruktúra zadania:

Zdrojový kód a dokumentáciu e-mailom v archíve typu ZIP. Meno a obsah súboru bude vo formáte:

Hodnotenie:

Poznámky k implementácii:

Doplnková úloha

pomôžte pri vedeckom výskume účasťou na "Spelling Experimente".

Úloha: Prepíšte aspoň 100 viet, ktoré Vám prečíta umelý hlas na Vašom mobilnom telefóne.

Odhadovaný čas: cca 20 min.

Postup:

 1. Vyplňte krátky formulár, aby bolo možné identifikovať Vás a Vaše zariadenie.
 2. Zapnite slúchadlá a nastavte si hlasitosť tak aby ste počuli testovaciu správu.
 3. Požiadajte systém o novú vetu a prepíšte ju pomocou virtuálnej klávesnice. Opakujte 100 krát.

Hodnotenie:

1 bod k zápočtu

Pomôcka pre editor Vim

Návod na používanie siete eduroam

 1. Prečítajte si návod
 2. Nastavte si WiFi heslo (View and Edit Profile)
 3. Vaše meno je vo formáte ab123cd@tuke.sk